“BAS ERP” – інноваційне рішення для побудови комплексних інформаційних систем управління діяльністю багатопрофільних підприємств з урахуванням кращих світових і вітчизняних практик автоматизації великого і середнього бізнесу.

BAS ERP – нове покоління системи управління підприємством ERP-класу.

Враховує досвід, накопичений при впровадженні та використанні цієї системи в масштабних проектах, які налічують сотні і тисячі робочих місць. Особливу увагу при розробці було приділено реалізації функціональних можливостей, затребуваних великими підприємствами різних напрямків діяльності, у тому числі з технічно складним багатопередільним виробництвом.

Вартість рішення

Вартість базової поставки продукту

Найменування продукту

Ціна, грн.

BAS ERP

180000

BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій 54000

Конкурентні переваги

 • Широкі функціональні можливості на рівні ERP-систем міжнародного класу
 • Підтримка роботи через Інтернет, в тому числі “хмарні” технології і робота на мобільних пристроях
 • Велика кількість спеціалізованих рішень, які розширюють можливості системи (PDM, EAM, PMO, ITIL, CRM, MDM, WMS, TMS, BSC, ECM, CPM, ESB, GIS та ін.)
 • Підходить для будь-якої галузі
 • Широка мережа партнерів з багаторічним досвідом впровадження ERP-систем
 • Багатоплатформність, гнучкість і підтримка відкритого ПЗ
 • Невисока вартість володіння і можливість отримання істотного економічного ефекту з ростом продуктивності праці і швидким поверненням інвестицій

Функціональні можливості

Моніторинг і аналіз показників

Функціональні можливості

 • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників
 • Реалізація принципу контролю “День – Тиждень – Місяць”
 • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння
 • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності
 • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів
 • Розсилка інформації про показники підприємства на електронну пошту користувачів
 • Доступ з мобільного пристрою (планшет, смартфон)

Можливості для керівників компанії

 • оперативно оцінювати ключові показники діяльності, “охопити весь бізнес одним поглядом”
 • своєчасно виявляти відхилення від плану, негативну динаміку, точки зростання
 • розшифровувати показники з деталізацією до окремих господарських операцій
 • забезпечувати єдиний підхід до оцінки фінансових результатів фактичної діяльності підприємства (“погляд у минуле”) та аналізу
 • ефективно приймати рішення на підставі запланованих даних (“оцінка майбутнього”)

Управління виробництвом, оптимізація планування

Функціональні можливості

 • Опис виробничих процесів виготовлення виробів (ресурсні специфікації)
 • Візуалізація структури виробів
 • Управління деталізацією опису необхідних для виробництва ресурсів (маршрутні карти)
 • Інтервальне планування і “Барабан – Буфер – Мотузка”
 • Параметричне забезпечення потреби в номенклатурі
 • Три рівня планування виробництвом, консолідація потреб в продукції, головний і локальний диспетчер
 • Планування по “вузьким” місцях виробництва
 • Поопераційне планування MES / APS
 • Прогнозування ходу виробничого процесу
 • Управління пріоритетом замовлень на виробництво
 • Оцінка доступності обладнання і матеріальних ресурсів усередині інтервалу
 • Диспетчеризація виробництва на міжцеховому і внутрішньоцеховому рівнях
 • Розширений контроль забезпечення виробництва ресурсами
 • Облік часу транспортування і простеження ТМЦ
 • Гнучке перепланування
 • Розширений облік вироблення співробітників

Управління виробничими процесами в підрозділах, що використовують поопераційну методику планування (MES / APS), дозволяє вирішувати наступні завдання:

 • сценарне моделювання при плануванні на цеховому рівні
 • багатокритеріальна оптимізація розкладу виробництва
 • врахування особливостей і обмежень технології виробництва
 • отримання оперативної інформації про хід виробничого процесу

Можливості для керівників виробництва і фахівців з управління виробничими процесами

 • мінімізація залежності якості планування від точності нормативних даних
 • розподіл відповідальності, два рівня управління виробництвом: рівень диспетчера-логіста підприємства і локальний (цеховий) рівень управління
 • точність в обліку: уточнення пооперационного складу робіт і витрат матеріалів на кожну партію запуску;
 • зведення до мінімуму потреби в переплануванні
 • розроблення “семафорної системи” оповіщення для контролю ходу виробничого процесу по етапах (міжцехових переділів), реалізація механізму диспетчеризації
 • спрогнозування заздалегідь керівником виробництва негативного розвитку ситуації по ходу виробничого процесу щодо планових термінів

Управління витратами і розрахунок собівартості

Функціональні можливості

 • Дозволяє організувати контроль за матеріальними потоками і споживанням ресурсів, що забезпечують виробничу, управлінську та комерційну діяльність підприємства
 • Облік витрат і розрахунок собівартості продукції виконується на основі даних оперативного обліку
 • Облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірі
 • Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві
 • Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах
 • Різні способи розподілу витрат на собівартість продукції, що випускається і виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів
 • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період
 • Надання даних про структуру собівартості випуску
 • Розрахована собівартість може бути деталізована до обсягу вихідних витрат незалежно від кількості переділів виробничого процесу

Можливості для керівників фінансових служб і фахівців з розрахунку собівартості

 • розрахування собівартості, яка може бути деталізована до обсягу вихідних витрат незалежно від кількості переділів виробничого процесу
 • попередня сумова оцінка собівартості випуску протягом звітного періоду
 • різні способи розподілу витрат

Управління фінансами

Функціональні можливості

 • облік кредитів, депозитів і позик
 • еквайринг (платіжні картки)
 • гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря
 • аналітична звітність по руху грошових коштів
 • відкладене відображення проводок в обліку
 • прив’язка проводок до документів без трансформації
 • створення документів за типовими операціями
 • аудит даних
 • реєстрація нефінансових показників
 • генератор фінансових звітів
 • методична модель, яка представлена та ​​налаштована: план рахунків, шаблони проводок, фінансові звіти за МСФЗ
 • акти господарської діяльності фіксуються документами оперативного обліку, в фінансовому обліку формуються проводки як за принципами національних стандартів, так і по МСФО, відсутнє подвійне введення даних
 • формування статей звітності по МСФО способом трансформації проводок, зроблених за принципами національних стандартів бухобліку

Можливості для керівників і фахівців фінансових служб

 • ефективний фінансовий аналіз діяльності підприємства
 • економічно обгрунтоване управління розвитком бізнесу
 • оптимізація напрямків діяльності
 • облік фінансових результатів в розрізі напрямів діяльності підприємства

Бюджетування

Функціональні можливості

 • налаштування видів бюджетів і розширеної аналітики
 • моделювання сценаріїв
 • управління бюджетним процесом
 • підтримка декількох валют
 • табличні форми введення і коригування
 • економічний прогноз
 • аналіз досягнення планових показників
 • складання зведеної звітності за результатами моніторингу
 • розширений фінансовий аналіз

Можливості для керівників і фахівців, що займаються бюджетуванням

 • ефективні інструменти для управління процесом бюджетування
 • контроль якості інформації за допомогою розшифровки до вихідних даних розрахунків
 • управління коригуваннями бюджету – в системі зберігається історія змін значень бюджетних статей
 • зручний розрахунок планових показників у формі редагування бюджету – допускає використання розрахунків за формулою
 • для кожного показника одночасно від декількох джерел даних
 • опція версіонування для примірників бюджетів дозволяє проводити аналіз і порівняння версій

Регламентований облік, МСФО

Функціональні можливості

 • Зручний функціонал для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в організації відповідно до чинного національного законодавства
 • Підтримка бухгалтерських і податкових обліків діяльності організацій з відокремленими підрозділами, як виділеними, так і не виділеними на окремий баланс
 • Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності
 • Відправка звітності через Інтернет

Можливості для керівників і фахівців служб бухгалтерії

 • закладення в систему можливості ведення бухгалтерського та податкового обліків, які покликані забезпечити найбільш повну відповідність як з національним законодавством, так і з потребами реального бізнесу
 • прийняття методологій є подальшим розвитком облікових рішень, реалізованих в продуктах системи “1С: Підприємство”, що стали індустріальним стандартом в країні
 • автоматизація регламентованого обліку поставлена на високий технологічний рівень

Управління взаємовідносинами з клієнтами

Функціональні можливості

 • формування стратегії відносин з партнерами
 • бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами
 • досьє клієнта, партнера
 • картки лояльності, аналіз лояльності клієнтів
 • претензійна робота
 • моніторинг виконання угод
 • BCG-аналіз
 • розширений аналіз показників роботи менеджерів

Можливості для керівників і фахівців по роботі з клієнтами

 • дозволяє оперативно реагувати на запити клієнтів, чітко планувати взаємодію з ними, оцінювати результати різних маркетингових і рекламних акцій по залученню клієнтів
 • дозволяє відслідковувати кожне звернення
 • дозволяє ефективно використовувати кожен контакт
 • дозволяє будувати систему взаємовідносин, оптимально організовуючи роботу з різними категоріями клієнтів

Керування продажами

Функціональні можливості

 • управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом
 • воронка продажів
 • формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів
 • використання регламентованих процесів продажів, бізнес
 • процеси управління складними продажами
 • розширене управління замовленнями клієнтів, типові і індивідуальні правила продажу, угоди
 • самообслуговування клієнтів
 • управління торговими представниками
 • моніторинг стану процесів продажів
 • планування використання автотранспорту
 • ймовірна оцінка прогнозу продажів
 • роздільний облік по партнерам (управлінський облік) і контрагентам (регламентований облік)
 • автоматичний контроль ліміту заборгованості
 • інвентаризація взаєморозрахунків

Можливості для керівників і фахівців відділу продажів

 • дозволяє фіксувати історію переговорів з клієнтом по визначенню складу і умов продажів
 • дозволяє планувати надходження виручки по днях, контролювати дотримання клієнтом обумовлених термінів оплати, виділяти прострочену дебіторську заборгованість
 • забезпечує наскрізну автоматизацію процесу продажів продукції і товарів на виробничому підприємстві, в оптовій і роздрібній торгівлі
 • включає засоби планування і контролю продажів, дозволяє вирішувати завдання управління замовленнями покупців

Управління закупівлями

Функціональні можливості

 • Оперативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців
 • Оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання
 • Реєстрація та аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок
 • Підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, в тому числі прийом на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів
 • Оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів
 • Аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готової продукції і матеріалах

Можливості для керівників і фахівців служб матеріального забезпечення

 • наскрізний аналіз і установка взаємозв’язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам
 • аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів)
 • планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах
 • підбір оптимальних постачальників товару по їх надійності, історії поставок, критеріям терміновості виконання замовлень, пропонованих умов доставки, територіальному або іншим довільним ознаками і автоматичне формування замовлень для них
 • складання графіків поставок і графіків платежів

Управління персоналом і розрахунок заробітної плати

Функціональні можливості

 • проведення взаєморозрахунків з персоналом в готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках
 • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності
 • отримання уніфікованих звітних форм
 • вирахування регламентованих законодавством податків і відрахувань з фонду оплати праці
 • формування регламентованої звітності по заробітній платі, як зведеної, так і персоніфікованої
 • електронний обмін з податковими органами

Можливості для керівників і фахівців з управління персоналом і розрахунку заробітної плати

 • організація ефективних систем мотивації
 • кадровий облік і ведення розрахунків із зарплати відповідно до законодавства
 • підвищення достовірності і швидкості розрахунків з персоналом
 • мінімізація витрат на розрахунок, автоматизація всього комплексу розрахунків
 • формування документів на виплату зарплати та звітності в державні наглядові органи

Складське господарство і управління запасами

Функціональні можливості

 • складна ієрархічна структура складів
 • управління комірчастим складом
 • відокремлений облік за замовленнями – резервування потреб
 • мобільні робочі місця працівників складів
 • облік багаторазової тари
 • управління інвентаризацією товарів
 • статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC / XYZ аналізу
 • розрахунок прогнозованого попиту
 • товари на складах за термінами придатності
 • управління доставкою
 • товарний календар

Можливості для керівників і фахівців складського господарства і служб управління запасами

 • адресне зберігання товарів і матеріалів дозволяє управляти розкладкою по місцях зберігання при надходженні, складанням з місць зберігання при відвантаженні, переміщенням і розкомплектацією
 • автоматичний підбір оптимального місця зберігання при розміщенні і збірці
 • створення робочих зон для оптимального доступу до складських осередків, формування порядку обходу складських осередків
 • різні стратегії відбору для оптимізації розміщення в осередках
 • механізм підживлення осередків адресного складу (приміщення) дозволяє підвищити швидкість відбору при відвантаженні товарів зі складу
 • багатокроковий процес інвентаризації товару, що включає формування наказів на інвентаризацію, видачу розпоряджень на перерахунок залишків, роздільне відображення надлишків і недостач
 • оптимізація процесу доставки товарів клієнтам, а також процесу доставки товарів при переміщенні товарів між складськими приміщеннями

Організація ремонтів

Функціональні можливості

 • Ведення обліку об’єктів ремонту
 • Класифікація об’єктів ремонту за ознаками спільності складу паспортних характеристик, показників напрацювання, видів ремонту, режимів експлуатації
 • Відстеження стану об’єктів ремонту, а також приналежності і розташування
 • Вкладення об’єктів ремонту або вузлів інших об’єктів

В процесі експлуатації об’єктів ремонту в систему вводяться дані про напрацювання і виявлені дефекти.

Реєстрація дефектів в журналі дозволяє проводити аналіз і організовувати проведення планових та позапланових ремонтних заходів.

Можливості для виробничо-ремонтних служб

 • формування графіку ремонтно-профілактичної діяльності, який враховує, як зареєстровані дефекти, напрацювання, правила, так і непрогнозовані зовнішні обставини (позасистемні розпорядження)
 • підсистема тісно інтегрована з підсистемою виробництва. Об’єкти ремонту можуть бути пов’язані з виробничими робітниками центрами. При цьому заплановані ремонти обладнання впливають на доступність цього обладнання для виробничого планування
ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!
Scroll Up